KLASA BGŻ

Klasa BGŻ - to unikalny, realizowany od 2003 r. projekt,którego celem jest umożliwienie nauki w renomowanych liceach uzdolnionym absolwentom gimnazjów pochodzących z niezamożnych rodzin, mieszkający na wsi lub w małych miastach oraz w regionach o niskim potencjale ekonomicznym i wysokim bezrobociu. Aktualnie w projekcie bierze udział 156 uczniów w czterech miastach akademickich.

Podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym, Fundacja BGŻ rozpoczyna obecnie rekrutację kandydatów do Projektu. O możliwość nauki w Liceum im. Nowodworskiego mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów, którzy:
  • zamieszkują na wsi lub w małych miastach (nie będących powiatami), 
  • uzyskali bardzo dobre oceny z I półrocza w III klasie gimnazjum - w bieżącym roku minimalne kryterium wynosi 5.00 z ujętych w kwestionariuszu wybranych przedmiotów (tabelka strona 5),
  • spełniają kryterium socjalne (dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 767,87 zł*).

W tym roku planujemy przyjęcie do Klasy BGŻ w krakowskim Liceum 15 uczniów, odpowiadających powyższym kryteriom, pochodzących z województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Zasady Projektu przewidują, że objęci nim uczniowie otrzymują:
  • zakwaterowanie w internacie Szkoły,
  • całodzienne wyżywienie,
  • kupno podręczników i niezbędnych pomocy naukowych,
  • pokrycie składki dla Rady Rodziców,
  • pobyt na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  • kieszonkowe.

Kandydatów do projektu "Klasa BGŻ" zgłaszają macierzyste gimnazja. Ostateczną decyzje podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Fundacji BGŻ.

I etap rekrutacji:
Składanie dokumentów do Fundacji BGŻ (kwestionariusz ze strony www.bgz.pl oraz załączniki: PIT, zaświadczenie z urzędu gminu właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodach z gospodarstwa rolnego, zaświadczenie lekarskie, dodatkowe zaświadczenia z innych instytucji) dostarczane przez macierzyste gimnazja potencjalnych kandydatów projektu "Klasa BGŻ".
Czas: do 21 marca 2009 r.

II etap rekrutacji:
 Analiza wniosków i wstępna kwalifikacja kandydatów do projektu przez Komisję Kwalifikacyjną w skład, której wchodzą: przedstawiciele Fundacji BGŻ oraz dyrekcji liceów biorących udział w projekcie. Fundacja BGŻ i Centrum Regionu powiadamiają dyrektorów gimnazjów, którzy przesyłali dokumenty uczniów, o wstępnym wyborze kandydata. Zakwalifikowanym uczniom przedstawiana jest ścieżka rekrutacyjna w systemie elektronicznym do wybranego liceum. Następuje to po terminie złożenia egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną o tym poinformowani przez dyrektorów swoich macierzystych gimnazjów. Czas: pomiędzy złożeniem egzaminu gimnazjalnego a logowaniem do liceów

III etap rekrutacji:
Logowanie do wybranych szkół.
Czas: przełom kwietnia i maja (zgodnie z obowiązującym harmonogramem w województwie