Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Stypendia ZPOPR
Stypendia Sapere Auso
Stypendia szkolne

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Realizacją programu finansowanego przez fundusz europejski zajmuje się Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczęszczają do szkoły mającej siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
 2. uzyskali średnią co najmniej 4,0 na zakończenie roku szkolnego 2007/2008,
 3. pochodzą z rodzin w których dochód na 1 osobę w roku 2007 nie przekroczył dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (tj. 1008 zł na osobę lub 1166 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 4. wykazują się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata lub finalisty w roku szkolnym 2007/2008).

Wniosek o przyznanie stypendium będzie przygotowywał uczeń wraz z rodzicem przy udziale nauczyciela/pedagoga pracującego w szkole, do której uczęszcza uczeń. Jednym z elementów wniosku będzie tzw. „Indywidualny Plan Rozwoju”, który będzie określał cele, założenia, jakie uczeń we współpracy z nauczycielem zamierza sobie postawić w zakresie edukacji i zainteresowań naukowych. Oceniając wnioski, Komisja Stypendialna, powołana przy MCP będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. średnia ocen (maksymalnie. 20 pkt)
 2. dochody (maksymalnie 20 pkt)
 3. szczególne osiągnięcia edukacyjne (maksymalnie 30 pkt)
 4. inne osiągnięcia edukacyjne (maksymalnie 10 pkt)
 5. określenie planów na przyszłość oraz wydatków, jakie zamierza ponieść stypendysta w związku z otrzymaniem świadczenia (maksymalnie 20 pkt)

Ponadto komisja będzie mogła przyznać dodatkowe punkty w następujących przypadkach:

 1. osiągnięcia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych (maksymalnie 10 pkt)
 2. stałe zameldowanie na terenie wiejskim lub w mieście do 5 tys. mieszkańców (10 pkt)

Stypendium będzie przyznawane na okres 12 miesięcy i wyniesie 500 zł brutto miesięcznie. Ponadto nauczyciel-opiekun stypendysty otrzymywać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 30 % wysokości stypendium (tj. 150 zł brutto). Jeden opiekun może wspierać kilku uczniów, jednakże jego wynagrodzenie nie może być z tego tytułu wyższe niż 500 zł brutto miesięcznie.

Wnioski będzie można składać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – ul. Kordylewskiego 11. Telefon kontaktowy: (12) 37 69 104.

Stypendia ZPOPR


„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Na podstawie umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu „Stypendia dla najzdolniejszych”, zawartej z Województwem Małopolskim, Gmina Miejska Kraków ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendium współfinanowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

O przyznanie stypendium mogą starać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. posiadają w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 000 mieszkańców lub w miastach od 5 000 do 20 000 mieszkańców, o ile nie ma w nich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
 2. pochodzą z rodzin, w których średni dochód na 1 osobę w rodzinie za rok 2007 wynosi nie więcej niż 504 zł miesięcznie lub 583 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. są uczniami klas II, III lub IV szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków,
 4. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2008 r. regularnie uczęszczali na zajęcia i ich liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności nie przekroczyła 12,
 5. nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza dany uczeń. Nabór wniosków wraz z ewentualnymi uzupełnieniami dokumentów trwa od 12 do 25 listopada br. Niezłożenie wniosku w terminie bądź złożenie niekompletnej dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem wniosku stypendialnego.

Starając się się o przyznanie stypendium należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.

Przed rozpoczęciem wypełniania poszczególnych dokumentów należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania stypendiów” oraz szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi sposobu przygotowania wniosku i kompletowania załączników.

W przypadku przyznania stypendium będzie ono wypłacone przelewem na rachunek wskazany we wniosku bądź do odbioru w kasie Zespołu Ekonomiki Oświaty „Kraków-Południe”, ul. Sokolska 13 w terminie 8-9 grudnia br. Prosimy, by z uwagi na bardzo krótki czas przeznaczony na wypłatę stypendiów, wybierać w miarę możliwości formę przelewu bankowego (nr rachunku powinien być umieszczony w odpowiednim polu w formularzu wniosku).

Dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego lub dzwoniąc do Wydziału Edukacji pod nr telefonu 12 616 52 54 albo 12 616 52 33.

Stypendia Sapere Auso


Stypendia za osiągniecia sportowe i artystyczne Sapere Auso "Małopolska Fundacja Stypendialna" ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny i akademicki 2008/2009.

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ

 • Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe
 • Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne

O stypendium może ubiegać się uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 2007/2008 średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W wypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej brana będzie pod uwagę średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Termin składania wniosków upływa z dniem 3 października.

Biuro Zarządu Fundacji

Adres: ul. Lubelska 23,

30-003 Kraków

Telefon: 012 633 09 86, 012 630 91 79

Fax: 012 633 09 86

e-mail: fundacja@sapereauso.org

Programy Stypendialne dla Uczniów i Studentów

e-mail: stypendia@sapereauso.org

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek od 10:00 do 17:00

Stypendia szkolne


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest posiadanie stałego zameldowania w Gminie Kraków.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł netto.

Stypendium może być przyznane w formie:

·         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

·         pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

·         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2008/2009 strona składa do 15 września 2008 r.

Druki wniosków są do pobrania u pedagoga szkolnego lub w Zespołach Ekonomiki Oświaty, w Kancelarii Magistratu UMK ul. Stachowicza 18 oraz pl. Wszystkich Świętych 3/4. Są również zamieszczone na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl.